Opłata paliwowa Riders Express

Wysokość opłaty paliwowej wprowadzona przez Riders Express Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2006 roku dla usług świadczonych w serwisie krajowym i międzynarodowym, określana jest każdorazowo na podstawie hurtowych cen oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen.

Zasady naliczania opłaty paliwowej:
Ceną bazową do ustalenia opłaty paliwowej przez Zarząd Riders Express Sp. z o.o. jest cena (średnia arytmetyczna liczona dla cen obowiązujących na dzień 1,15 i 30/31 miesiąca) z miesiąca w którym następuje rozliczenie świadczonych usług.
Opłata paliwowa naliczana jest od wartości netto wykonanych usług, wyspecyfikowanych w zestawieniu usług (jako oddzielna pozycja) stanowiącym podstawę do wystawienia Faktury VAT za dany okres rozliczeniowy.

Riders Express Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania opłaty paliwowej.

www.pknorlen.pl

Przesyłki miejskie

Przesyłki
krajowe

Przesyłki międzynarodowe

Dystrybucja dla e-commerce i inne